5. Ambten.

 

 

a. Katholiek Apostolische Kerk.
Door het verdwijnen van het viervoudige ambt was in het verleden de eenheid van de kerk verloren gegaan.
Herstel hiervan was nodig als voorbereiding op de wederkomst.
Het viervoudige ambt: apostel – profeet – evangelist – herder/leraar, was gebaseerd op Efeziërs 4:11-12,
en in 1Cor.12:28.

Aard en functie:
·      apostelen: hoogste instantie
·      profeet: het openbaren van Gods wil in actuele situaties
·      evangelist: reeds gedoopten de spoedige komst van de Heer verkondigen
·      herder / leraar: geestelijke zorg over de volgelingen

De Katholiek Apostolische Kerk kende natuurlijk de plaatselijke gemeente, die geleid werd door een engel; de
engel werd bijgestaan door profeten, evangelisten en herders.
De Kerk kende daarnaast de ‘Algemene Kerk’, die zich richtte op ‘alle christelijke kerken’, om de wederkomst 
voor te bereiden.

 • Ambten van de Algemene Kerk: apostelen, profeten, evangelisten en herders
 •  Ambten van de Plaatselijke Gemeenten: engel met regerende ouderlingen, profeten, evangelisten en herders

De viervoudigheid van rangen naar aard, werd doorkruist door drie rangen of orden: engel – priester – diaken.
De mensen in de vier ambten werden door profetie geroepen. Alle ambten tot en met de herder, behalve die
van apostel, werden door een apostel geordend.
Diakenen werden echter door de gemeente gekozen en door de apostel bevestigd. Diakenen konden geassisteerd
worden door onderdiakenen.
Diaconessen assisteerden bij het opzicht over de gezinnen, en konden alleenwonende vrouwen bezoeken, etc.
Diaconessen en onderdiakenen waren geen ambtsdragers. Zij zijn nu de enigen nog die de Katholiek Apostolische
Kerk kunnen laten functioneren, omdat alle anderen al lang zijn uitgestorven.
Elke ambtsdrager, van apostel tot diaken, kon een ‘helper’ naast zich hebben. Dezen mochten alle ambtshandelingen
verrichten, waartoe hun principaal bevoegd was, maar dan alleen in diens opdracht.

b. Hersteld Apostolischen.
In de Apostolische Zending van Schwartz, later HAZK geheten, werden ambten door profetie vergeven.
Het Hoofdbestuur bestond uit een Apostel, een Profeet, een Evangelist en een Herder.
Iedere gemeente had een afzonderlijk onderbestuur, bestaande uit een Engel of Opziener, vier regerende Ouderlingen,
een Profeet, een Evangelist en een Herder. Elk kan een helper / priester-ouderling naast zich hebben.  Schwartz
schafte de ambten van de Algemene Kerk en van regerende oudste af.
In de HAZK onder Van Bemmel werd het ambtensysteem vereenvoudigd: we zien de rangen van oudsten en diakenen.
De oudsten of ouderlingen vullen het viervoudige ambt van apostel, profeet, evangelist en herder. Het profetenambt
is tot op heden gebleven.

c. Nieuw-Apostolischen.
In de HAZEA (1902) van apostel Kofman kwam de nadruk steeds meer te liggen op het apostelambt, ten koste van
de andere ambten.

Onder de apostel staan:

 • opzieners (opzicht over de priesters in een district)
 • profeten
 • oudsten
 • herders
 • evangelisten
 • priesters-en-leraars
 • diakenen

Daaronder zijn nog onder-diakenen en diaconessen.
In 1905 werd Niehaus ‘hoofdleider van het Godswerk’. Geleidelijk kwam het woord ‘stamapostel’ meer in gebruik.
Het profetenambt blijft theologisch gehandhaafd, in de praktijk verdwijnt het ambt langzaam.

Door het Stamapostolaat ontstond de situatie:

 • stamapostel
 • stamapostelhelper
 • districtsapostel
 • apostel
 • opziener
 • districtsoudste
 • districts-evangelist
 • gemeente-oudste
 • herder
 • gemeente-evangelist
 • priester
 • diaken
 • onderdiaken (vanaf 2002 worden er geen onderdiakenen meer geordineerd)

Dit gold ook voor HAZEA / HAGEA.

d. Apostolisch Genootschap.
In het Apostolisch Genootschap kende men tot in de 21e eeuw:

 • apostel
 • opziener (rechterhand van de apostel)
 • oudste (hoofd van een district)
 • herders (voorgangers)
 • priester-voorganger (bij kleinere gemeenten)
 • priesters
 • mededienenden (voorheen diakenen en onderdiakenen)    

Heden gebruikt men deels andere benamingen

 • apostel
 • landelijk voorganger
 • districts-voorganger
 • plaatselijk voorganger


e. Vereniging van Apostolische Gemeenten.

Men kent internationaal:

 • apostel
 • bischoppen
 • oudsten
 • pastors
 • evangelisten
 • priesters
 • diakenen

De Nederlandse ‘Gemeente van Apostolische Christenen’ noemt specifiek:

 • apostel
 • profeet
 • opziener
 • oudste
 • evangelist
 • herder
 • priester
 • diaken

                                                                                                              (terug naar de beginpagina)