7. Eucharistieviering.

 

 

a. In de Katholiek Apostolische Kerk.
Pas na 1840 ging men bewust streven naar eenheid binnen; in de aanvangstijd kwam ieder met zijn eigen
achtergrond bij deze kerk. De Presbyteriaanse en Anglicaanse invloed is daarom duidelijk te zien.

De eredienst is strikt op God gericht. Opvallend is de uiterst kleine plaats die de prediking werd gelaten.

De viering:

 • aanroeping van de Drie-enige God
 • schuldbelijdenis en absolutie
 • zingen van ‘Kyrie eleison’ en ‘Gloria in excelsis’
 • collecta-gebed
 • lezing van Epistel en Evangelie, afgewisseld met psalm of lied
 • homilie: vermanende samenvatting van het gelezene
 • geloofsbelijdenis: Symbolum Nicaenum
 • offertorium: het opbrengen van de offers (brood en wijn) naar het altaar
 • in het offergebed worden de elementen aangenomen
 • na het ‘Sursum Corda’ volgt het dankgebed in de ‘Prefatie’ (voorgebed), eindigend in het drie keer ‘Sanctus’
 • de consecratie
 • offergebed
 • in uitgebreide voorbeden de gedachtenis der levenden en die der ontslapenen
 • toenaderingsgebed, het ‘Agnus Dei’
 • communie
 • lofzang
 • gebed
 • Te Deum wordt gezongen
 • de zegen wordt uitgesproken

Volledige programma van kerkdiensten:

 • 06.00 morgenoffer (-dienst)
 • 09.00 voormiddagdienst
 • 09.30 eucharistieviering (op zondag en bij bijzondere gelegenheden)
 • 15.00 namiddagdienst
 • 17.00 avondoffer (-dienst)

Vanaf 1841 begon men in Albury met het dragen van diverse liturgische gewaden tijdens de erediensten.
In de Kapel der Apostelen te Albury (sinds 1848) dienden de apostelen als ouderlingen van de Algemene Kerk
Momenteel kan men in de KAK slechts bijeenkomen voor gebed en voorbede, schriftlezing en het voorlezen
van een homilie, en tot lofprijzing en aanbidding.

b. In de Hersteld Apostolische Zendingkerk onder Schwartz.
Onder Schwartz vond er een versobering van de eucharistieviering plaats: de gewaden verdwenen langzamerhand
en sindsdien doen de Hersteld Apostolische en later ook de Nieuw-Apostolische ambtsdragers dienst in een
stemming zwart pak; de liturgie werd eenvoudiger:

 • drempelgebed
 • gebed van verootmoediging
 • ‘kyrie eleison’
 • absolutie
 • ere zij God en de hoge
 • gezang
 • lezing Epistel en Evangelie
 • geloofsbelijdenis van Nicaea
 • communie
 • gezang
 • Te Deum

De preek of toespraak nam een steeds belangrijker plaats in, uitgesproken in gewone taal en grotendeels
geïmproviseerd.

c. In de andere Hersteld- en Nieuw-Apostolische Kerken.
Behoudens kleine varianten, ziet de eucharistieviering er als volgt uit:

 • stil gebed
 • gemeentezang
 • gebed
 • voorlezen van het bijbelwoord
 • koorzang
 • prediking (ev. gevolgd door een ‘arbeid’ van een mededienende broeder)
 • gebed des Heren
 • vrijspraak
 • voorbeden voor de levenden en de doden
 • viering van het heilig avondmaal
 • koorzang
 • dankgebed en zegen.

d. In Het Apostolisch Genootschap.
Men spreekt hier niet van eucharistieviering, maar van ‘dienst’.

 • tijdens koorzang komen de voorganger en priesters binnen.
 • na woorden van verwelkoming houdt de voorganger een inleiding, zonder uitgeschreven tekst, op de door
  de apostel voor die zondag geschreven “Weekbrief”.
 • na het voorlezen werken de voorganger en nog een of twee priesters het thema verder uit.
 • deze toespraken worden afgewisseld met koor- en gemeentezang.
 • een gebed door de voorganger uitgesproken, waarin het verbond wordt vernieuwd.
 • de Rondgang als bevestiging van deze verbondsvernieuwing; hierbij is ook gelegenheid tot
  het deponeren van een verpakte geldelijke aanbieding in een buidel.
 • na de Rondgang spreekt een priester een dankgebed uit, waarna de voorganger deze dank in zijn gebed
  aanvaardt en de dienst afgesloten wordt.  

e. Vereniging van Apostolische Gemeenten.
Een gewone eredienst ziet er als volgt uit:

 • aanvangslied
 • aanvangsgebed
 • voorlezen van het bijbelwoord
 • koorzang
 • prediking
 • gemeentezang
 • eventuele getuigenis van een mededienende
 • bekentenis van de zonden in het Onze Vader
 • vrijspraak
 • dankgebed
 • viering van het Heilig Avondmaal
 • slotgebed
 • koor- of gemeentezang

                                                                                                                                   (terug naar de beginpagina)