6. Sacramenten.

 

a. Katholiek Apostolische Kerk.
Het Testimonium van de Katholiek Apostolische Kerk kent twee sacramenten: doop (op kinderleeftijd)
en avondmaal.
Andere sacramentale handelingen:

  • verzegeling door handoplegging van een apostel, in 1847 ingevoerd, meestal op 20-jarige leeftijd. Vóór de
    verzegeling werd de doopbelofte vernieuwd.
  • ordening van priesters (later werd bepaald voor welk ambt).
  • inzegening van diakenen en diaconessen
  • huwelijksinzegening
  • ziekenzalving (bedoeld ter genezing)
  • afzonderlijke belijdenis van zonden.

b. Hersteld Apostolischen.
Schwartz introduceerde de verzegeling van kinderen. In 1870 werd de verzegeling van overledenen ingevoerd.
In 1886 werd voor het eerst het Heilig Avondmaal bediend aan een ontslapene. Ook de doop voor overledenen
voerde hij in. Door deze handelingen behoorde de overledene ook tot degenen die bij de Parousie (verwachte
wederkomst van Christus) gespaard zouden worden voor de grote verdrukking en zullen zij de Heer in de lucht
tegemoet gevoerd worden.
Deze gebruiken werden gehandhaafd in de HAZK en de HAZG.
Het H. Avondmaal werd gevierd met ongezuurd brood en met wijn. Ieder die in de naam van de drievuldige God
gedoopt is, mag het meevieren.

c. Nieuw-Apostolischen.
In de HAZEA onder Van Oosbree kreeg de verzegeling al spoedig een zwaarder gewicht dan de doop.
Van Oosbree verving de benaming ‘verzegeling’ door ‘eigendomsdaad’. (God vindt, door de handoplegging
van de apostel, zijn eigendom terug).
Voor het H. Avondmaal introduceerde Van Oosbree in 1927 de benaming ‘gemeenschappelijke verzoeningsdis’.
Ook in de HAZEA werden de sacramenten bediend aan kinderen en voor ontslapenen, hoewel dit laatste onder
Van Oosbree geleidelijk in onbruik geraakte.
In de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland zien we terugkeer tot de leer en praktijk van apostel Schwartz.
Wel wordt vastgehouden aan het drietal sacramenten: doop, avondmaal, verzegeling.
Al spoedig na de geboorte ontvangen kinderen zowel doop als avondmaal, en bij het eerste bezoek van de apostel
worden zij verzegeld, waarbij de belijdenis zijn leven naar de leer der apostelen in te richten, vervangen wordt  door
het zich verplichten van de ouders het kind in de apostelleer op te voeden.
Ook ontslapenen kunnen de verbondshandelingen deelachtig worden.
Evenals in de HAZEA wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk alleen door leden van het kerkgenootschap deelgenomen
aan het H. Avondmaal.

d. Apostolisch Genootschap.
Men onderscheidt vier rituelen:
- Het ritueel van de doop helpt de ouders uiting te geven aan hun vreugde en verwondering over de geboorte van hun kind; zij beloven dat zij hun kind willen opvoeden tot een gelukkig mens, die ook oog heeft voor anderen en voor de wereld om hem of haar heen. Omdat de ouders deze taak niet alleen af kunnen, vindt het ritueel plaats binnen de religieuze gemeenschap. 
De verzegeling of eigening werd in 1993 afgeschaft. 
- In de eredienst van de confirmatie verklaart een jongere of een volwassene nadrukkelijk, dat hij of zij apostolisch wil zijn; daartoe gaan zij in de gemeenschap een verbond aan met de apostel. De gemeenschap en de apostel beloven de confirmant daarin te steunen. 
- Het ritueel van de bekrachtiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst. Hierbij kan het gaan om een man en een vrouw, maar ook om twee mannen of twee vrouwen.
- Het ritueel "het sluiten van het levensboek". Op de zondag voor of na de uitvaart neemt men in de geloofsgemeenschap afscheid van iemand uit deze kring, middels een overdenking en een moment van stilte.

Net als in de HAZEA sprak men aanvankelijk van ‘gemeenschappelijke verzoeningsdis’, later werd dit ‘rondgang’
genoemd. De rondgang tijdens de eredienst symboliseert, dat men zich iedere week opnieuw vast voorneemt om te leven in liefdevolle verbondenheid met zichzelf, de eigen omgeving en de cultuur van het genootschap en de apostel.

e. Vereniging van Apostolische Gemeenten.  
Internationaal worden als sacramenten genoemd:
doop, verzegeling en H. Avondmaal.

                                                                                                                                    (terug naar de beginpagina)